תנאי השימוש באתר

 1. 1. בתקנון האתר יהיו למונחים הבאים ההגדרות הבאות:
  1. 1. ״האתר״ –  ״https://www.good-stuff.co.il״, משמש גם בתור אתר למכירת מוצרים שונים (“המוצרים”) ;
  2. 2. ״מפעילת האתר״, “העוסק” – ״גוד סטאפ פאשיין״, ע.מ. 034660720;
  3. 3. ״גולש״, “משתמש” – כל אדם המשתמש, בין אם לביצוע קנייה ובין אם לאו, בין אם נמנה מבין לקוחות האתר הרשומים בו ובין אם לאו;
  4. 4. ״לקוח״ – כל גולש באתר אשר ביצע קניה במסגרת שירותי האתר, בין אם קיבל את המוצר שרכש ובן אם טרם;
 2. 2. קריאת תקנון ואישור הקריאה על ידי הלקוח, מהווה תנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים. כל שימוש באתר ובכל מידע המופיע בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים מטה, ומעיד על הסכמת המשתמש/גולש/לקוח לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  המשתמש/גולש/לקוח אחראי באופן בלעדי לחזור ולעיין בתקנון האתר. כניסתו ו/או גלישתו ו/או שימושו באתר, לאחר שינוי ו/או עדכון של התקנון, מהווים הסכמתו לשינויים אלה. 
 3. 3. הרכישה באתר כפופה לתנאי תקנון זה, ועצם הרכישה באתר תהווה הצהרה מצד המשתמש/ גולש/ לקוח כי קרא את התקנון, הבין אותו והסכים לו וכי התקנון מהווה חוזה בינו לבין מפעילת האתר, המחייב את הצדדים לו לצורך כל דבר וענין. 
 4. 4. על התקנון יחול הדין הישראלי פרשנותו ואכיפתו של התקנון ו/או כל סכסכוך או פעולה הנובעים ממנו יהיו בהתאם לדין זה בלבד והסמכות לדון על עניינים בקשר עמו מסורה לבתי המשפט המוסמכים בישראל, ולבית המשפט המוסמך לכך מבחינה עניינית או אחרת באשקלון או בבאר שבע (מחוזי) תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.   
 5. 5. מפעילת האתר רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן תקנון זה תוך ציון תאריך העדכון שבוצע. מי שביצע עסקה לפני שעלה מועד העדכון, יראו בו כמי שחוזהו הוא התקנון שקדם לעדכון.
 6. 6. המשתמש/גולש/לקוח מאשר כי כל מידע שנמסר, בעקיפין או במישרין, למפעילת האתר יתנהל על ידיה לפי מדיניות הפרטיות שלה  במידה והמשתמש אינו מסכים לתנאים אלה, הוא מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה. 
 7. 7. מדיניות הפרטיות המופיעה בהמשך היא חלק בלתי נפרד מתקנון זה ומחייב כמותו.
 8. 8. רישומי המחשב של מפעילת האתר באשר לפעולות המתבצעות דרך האתר לרבות עסקאות מחירים ותשלומים, הנם ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטיהן.
 9. 9. באתר מוצגים מידע, ופרטים לרבות תמונות של המוצרים השונים. למרות מאמצי מפעילת האתר, עלולים להופיע בפרסומים באתר שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות, בתום לב וללא כוונת זדון ושלא במטרה להטעות. מפעילת האתר לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מכך ולא תחויב עקב כך אם וככל שנפלו שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או  טעויות סופר בתיאור המוצרים ובכל המפורסם באתר.
 10. 10. התמונות המופיעות באתר הן לצורכי המחשה בלבד. יתכנו הבדלים בגוון, גודל, מראה וכו’ בין המוצר במציאות לבין המוצר המוצג באתר.
 11. 11. בהתאם לדרישות חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ”ג-198, וכברירת מחדל, באתר כלל לא מוצגות תמונות המוצרים באתר. בסימון תיבת “הסתרת תמונות” המצויה בחלק התחתון של כל עמוד באתר, המשתמש/גולש/לקוח, יכול לסמן ולהפעיל את הצגת תמונות המוצרים באתר. 
 12. 12. אין בתקנון זה כדי לגרוע מהאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על החוק וההתניה נעשתה במפורש ו/או במשתמע במסגרת תקנון זה. 
 13. 13. תנאי השימוש המופיעים בתקנון זה, מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, וכן תוכן האתר, מתייחסים וחלים ביחס לגברים ולנשים כאחד.
 14. 14. כותרות הסעיפים בתקנון הנ״ל, נעשות מטעמי נוחות הקריאה בו בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות התקנון ו/או פרשנות איזה מהמונחים הכלולים בו .

קניין רוחני:

 1. 1. כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא אשר נוגעות לאתר, בין שהן רשומות ובין שאינן רשומות, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שם המתחם (Domain) , פטנטים, מדגמים ועיצוב האתר, הינם בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה. בנוסף, כל התכנים ו/או המידע המופיעים באתר לרבות, אך לא רק, התמונות, הטקסטים, הסרטונים (“המידע”) הם רכושה של מפעילת האתר או שברשותה זכויות השימוש בהם. 
 1. 1. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לשווק, לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך אחרת במידע המופיע באתר זה, לרבות העתקת ו/או הורדת תכנים ו/או שימוש באתר אחר, בין אם לצרכים פרטיים ו/או מסחריים. זולת, אם ניתנה לכך הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב. בכל מקרה, אין בפעולות אלה כדי לשנות את הזכויות הקנייניות ו/או את זכויות היוצרים של מפעילת האתר.
 1. 1. ככל ויופיעו באתר, פרסומות וסימני מסחר של המפרסמים בו ו/או נותני החסות, הם הקניין הרוחני של המפרסמים בלבד. אין להשתמש בהם ללא הסכמה מפורשת, בכתב ומראש, של המפרסמים עצמם.
 1. 1. מפעילת האתר מחויבת להגן על בעלי זכויות קניין רוחני ועושה זאת על ידי שמירה על הוראות החוק הנוגעות לעניין זה. הודעות הקשורות להפרת זכויות קניין רוחני המתקיימת במסגרת האתר יש להפנות אל כתובת המייל של מפעילת האתר Goodstuff.il08@gmail.com, עם הפרטים הבאים: זיהוי החומר המפר באתר, תיאור הזכות שנטען כי מופרת, פרטי קשר וחתימה של כותב ההודעה.
 1. 1. מפעילת האתר תתייחס לכל פניה כאמור, ותבצע את הפעולות הדרושות בהתאם להוראות החוק הרלוונטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי הסרת תוכן מהאתר תבוצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. גם אם נמנעה מפעילת האתר מלנקוט בהליכים נגד מפרי הנ”ל, אין בכך משום ויתור שלה ולא תיווצר מניעות נגדה והיא תהיה רשאית להחליט מתי ואיך תנקוט בהליכים.

כללי התנהגות והשימוש באתר: 

 1. 1. על פי החוק הישראלי, רק מי שמלאו לו 21 שנים ומעלה, רשאי לרכוש אביזרי עישון ו/או מוצרי טבק באמצעות אתר זה. הגבלה זו מוטלת עקב הימצאותם של טבק ותחליפיו במלאי המוצרים המופיעים באתר. 
 1. 1. המשתמש באתר אינו רשאי להסוות את מקור פרטי ההתקשרות שלו, להתחזות לאחר, להשתמש או לגשת לחשבון של אדם אחר, לבקש או לנסות באופן אחר לקצור, להשיג או לשמור, פרטים אישיים, סיסמאות, פרטי חשבון או כל סוג אחר של מידע הנוגע למשתמשים אחרים באתר, לשנות, למסגר או ליצור מראה של כל תוכן המופיע באתר; ליצור קישור עמוק לאתר ללא מעבר בעמוד הבית של האתר, לפרק, לתרגם, להנדס לאחור את האתר ו/או כל חלק ממנו, להשתמש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע מאתר האינטרנט, לרבות, מבלי לגרוע, “רובוטים”, “זחלים”, וכו’, לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר (או כל חלק ממנו, לעכב, לשבש, או למנוע בכל דרך אחרת כל שימוש או גישה לאתר אינטרנט או כל ניסיון להפריע למשתמשי האתר, לרבות, אך לא רק, התנהגות באופן המשבש למשתמשים חילוף בזמן אמת, להפריע או לשבש את האתר, או שרתיו או חיבורי הרשת אל אתר האינטרנט, לא לציית לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או תקנות של הרשתות המחוברות לאתר.
 1. 1. במידה והמשתמש יפעל באופן שמנוגד לתנאי השימוש ו/או בלתי מורשה על ידי מפעילת האתר, המפעילה תוכל לנקוט בכל פעולה סבירה שהיא רואה לנכון, כדי לתקן ו/או למנוע את הפגיעה האפשרית, להסיר באופן מיידי תכנים מהאתר, וכן להשתמש בסעדים השונים המוגדרים בחוק. מפעילת האתר תפעל ותשתף פעולה עם בתי המשפט ו/או משטרת ישראל ו/או עם צו רשמי שיתקבל אצלה, לחשוף את זהות המשתמש שביצע שימוש בלתי מורשה באתר. 
 1. 1. גוד סטאף GoodStuff, כמפעילת האתר, רשאית למנוע את הגישה לאתר למי שמנסה לפגוע באתר. תחת הגדרה זו ייכלל גם מי שניסה לפגוע בלקוחות האתר, כולל שימוש באלימות מילולית ושפה פוגענית בכל חלקיו של האתר. 
 1. 1. האתר מיועד לשימוש אישי וקמעונאי בלבד.
 1. 1. קבלת מוצר באמצעות רכישה באתר, מותנית באישור חברת האשראי לעסקה.
 1. 1. האתר מיועד למכירות בישראל בלבד ואינו מוכר לחו״ל.

קישורים: 

 1. 1. כל קישור שייעשה לאתר על ידי צד ג’ יעשה באופן הבא:
  1. 1. מאפייני הקישור השונים, כגון מיקום, לא יפחיתו ו/או יפגעו בשמה הטוב של מפעילת האתר ומסימני המסחר שלה.
  2. 2. הקישור לאתר לא יציע ו/או יציג מצג כלשהו לפיו מפעילת האתר קשורה לאדם ו/או חברה כלשהם ו/או שמפעילת האתר מממנת ו/או מאמצת שירות ו/או מוצר כלשהו.
  3. 3. הקישור לאתר יהיה אך ורק לעמוד הבית בכתובת האינטרנט המוגדרת לעיל, ולא לדפים אחרים באתר (קישורים עמוקים). אין לקשר תכנים מהאתר במנותק לעמוד הספציפי באתר בו הם מופיעים. 
  4. 4. אין להציג את האתר על ידי כל לחיצה על איזה מבין הקישורים לאתר, בתוך מסגרת (frame) של האתר ממנו מתבצע הקישור או מכל אתר אחר. 
 1. 1. על אף האמור לעיל, במקרים ספציפיים בהם תינתן הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב ניתן יהיה לבצע קישורים לאתר בדרך אחרת.
 1. 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למפעילת האתר שמורה הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את האמור לעיל בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

מוצרים המוצעים למכירה באתר:

 1. 1. באתר נמכרים מוצרים המחולקים למספר קטגוריות לנוחיות הגולש.
 1. 1. כל המוצרים המוצעים באתר, הנם מוצרים חדשים לחלוטין ובאריזותיהם המקוריות.
 1. 1. התמונות באתר הן להמחשה בלבד, אולם הפירוט בדף המוצר תואם לחלוטין את תיאורו. 
 1. 1. מפעילת האתר אינה אחראית בין אם במישרין ובין אם בעקיפין לאיכות המוצרים, טיבם, אופן ומועד אספקתם ואחריות היצרן עליהם.
  יחד עם זאת, במקרה של בעיה מתחום זה, תעשה מפעילת האתר כל מאמץ סביר לספק בין  הלקוח לבין הספק ו/או יצרן המוצרים שרכש.
 1. 1. בכפוף לאמור בסעיף 36 להלן, הגולש יוכל לרכוש את המוצרים המופיעים באתר, בכל עת, ועד לגמר המלאי או במועד מוקדם מזה, אם על פי תנאי התקנון קמה למפעילת האתר הזכות לסיים את פעילותו עם האתר ו/או  מפעילת האתר תמצא לנכון לחסום אותו.
 1. 1. מחירי מוצרים ו/או מבצעים שיתקיימו באתר מעת לעת לא יהיו בהכרח תקפים בקנייה בחנות מפעילת האתר. בנוסף, מבצע שיתקיים בחנות מפעילת האתר, אינו כולל בהכרח מכירה באתר, ועל המשתמש לבחון האם מבצע שראה בחנות חל על רכישה באתר ולהיפך. כל עוד לא נאמר אחרת במפורש, לא יחולו כפל מבצעים והנחות באתר. 
 1. 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. 1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
  2. 2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
  3. 3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  4. 4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד  כלשהו;
  5. 5. כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

השימוש באתר למטרת רכישה:

 1. 1. כל אדם ו/או חברה רשאים לבצע קניה באתר, בכפוף להיותו/ה כשירים לביצוע פעולות משפטיות מחייבות וכן היותו/ה בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי המאושרות ע״י מפעילת האתר, וכל עוד הם מקיימים את הוראות התקנון.
 1. 1. לא תתאפשר קנייה, מבלי שהגולש ימלא את השדות המסומנים בכוכבית, אשר קיימת חובה למלאם.
 1. 1. אישור סופי ללקוח בגין ביצוע ההזמנה, יתקבל רק לאחר שמפעילת האתר תבדוק את פרטי כרטיס האשראי שמסר הגולש בטופס ההזמנה, ותקבל אישור של חברת האשראי ו/או הסליקה ו/או שירותי ארנק אלקטרוני, כדוגמת Paypal. בוצע האמור יחויב הלקוח עבור המוצר שהוזמן בטופס ההזמנה בכפוף להמצאות המוצר/ים במלאי האתר. 
 1. 1. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע״מ כחוק, על כל רכישה תסופק חשבונית מס/קבלה כחוק. 
 1. 1. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.
 1. 1. הזנת פרטים אישיים כוזבים, הנה עבירה על החוק. כנגד גולש אשר יזין פרטים כוזבים, יינקטו צעדים משפטיים פליליים ו/או יוגשו תביעות נזיקין מצד מפעילת האתר. כמו כן, שמורה לה הזכות לבטל עסקה עקב הזנת פרטים אישיים כוזבים ו/או שגויים ו/או חלקיים.
 1. 1. על אף העובדה כי אין חובה בדבר מסירת פרטים אישיים, מפעילת האתר שומרת על זכותה שלא לטפל בהזמנה של לקוח שלא ימסור את פרטיו האישיים כנדרש. 
 1. 1. במידה ומסיבות טכניות שאינן בשליטת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה (העלולות לעיתים לגרום לאי-השלמת הקנייה) תיגרם איזה שהיא תקלה – יחויב הלקוח רק בעבור המוצרים אותם רכש ואשר ביחס אליהם הושלם תהליך ההזמנה.
 1. 1. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשית על-ידי הגולש באתר ו/או על-ידי כל גורם אחרי שאינו משליטתה המלאה של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

אספקת המוצרים:

 1. 1. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד ההצעה של המוצר באתר, ועל-פי מועדי האספקה המצוינים בעמוד העסקה באתר, המחושבים אך ורק לפי ימי עסקי (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).  במידה וההזמנה אושרה ביום ה’ היא תצא למשלוח ביום א’ שלאחריו.
  מפעילת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות , בין 3 ל-5 לימי עסקים במשלוח עם שליח לבית אב (לא כולל יום האיסוף);  ו-7 ימי עסקים במשלוח לנקודת חלוקה (לא כולל יום האיסוף).
 2. 2. משלוחים בתוך העיר אשקלון שהתקבלנו עד השעה 18:00 יסופקו באותו היום משלוחים אשר יתקבלו אחרי השעה 18:00 יסופקו ביום עסקים הבא. לא כולל שישי שבת ערבי חג ימי חג וימי שבתון.
  מובהר ומוסכם בזאת כי זמני המשלוח עלולים להשתנות בתקופות החגים, סגר, עוצר, מצב בטחוני ו/או אירועים מיוחדים כגון חודש נובמבר, מועדים של “חגי רכישות” באינטרנט, . 
 1. 1. תהליך השילוח יחל רק לאחר ובכפוף לקבלת אישור העסקה מחברת האשראי ו/או הסליקה ו/או הארנק האלקטרוני.
 1. 1. שליחות לנקודת חלוקה הנה בעלות 14.9₪, שליחות עד הבית הנה בעלות 35 ₪, שליחות בתוך אשקלון הנה בעלות 15 ₪. 
   ניתן לעקוב אחרי סטטוס משלוח בקישור- https://www.hfd.co.il/מעקב-משלוחים/. ובהודעת sms שמתקבלת לאחר קליטת המשלוח אצל חברת השליחויות.

  דמי השילוח הכרוכים בהזמנת מוצרים מהאתר עשויים להשתנות בהתאם לסוג, גודל, נפח או משקל המוצר (כגון מכשירי אידוי, וחבילות מעבר לגודל סטנדרטי ועד 7 ק״ג), וכן לפי מיקומו הגאוגרפי של הרוכש (על פי המידע שצויין בכתובת למשלוח בטופס ההזמנה) ובכפוף לאמור במדיניות  ספק שירותי השליחות והדיוור, כפי שמופיעה באתר הספק (www.hfd.co.il), וכן לטבלת יעדי משלוח חריגים (http://www.hfd.co.il/areas.xls) ,  תנאי המשלוח כפופים לתנאי ספק שירותי השילוח. יודגש, כי במקרה של שינוי בתעריף המשלוח, מפעילת האתר תיצור קשר עם הרוכש.
 2. 2. ברכישה מעל 499 ₪, ההזמנה תשלח במשלוח חינם, לנקודת חלוקה לבחירת הלקוח.
 3. 3. מסירת המוצר תעשה רק לבעל כרטיס האשראי שהוזן בהזמנה, בכפוף להצגת חשבונית לאימות המסירה.
 4. 4. יתכנו עיכובים ו/או איחורים בביצוע מסירת המוצרים לידי הלקוח וזאת מסיבות הנובעות מחברת השליחויות ו/או מסיבות שאינן תלויות בהנהלת האתר כגון כח עליון, מלחמה, שעת חירום, מבצע חירום, מגפה, סגירת נמלים והשבתת מסחר, איחורים בשילוח מוצרים המיובאים לארץ,  שביתות וכיו”ב. מפעילת האתר לא תשא באחריות באיחור באספקת המוצרים מסיבות אלו.
 5. 5. חתימת המקבל על שובר הקבלה ו/או על כל מסמך אחר תהווה תנאי למסירת המוצר ללקוח.
 6. 6. ללקוחות האתר ניתנת גם האפשרות איסוף עצמאי של המוצרים הנרכשים באתר בחנות מפעילת האתר, וזאת בהתאם לסימון אפשרות “איסוף עצמי” בטופס ההזמנה. במקרה של איסוף עצמי, ההזמנה לא תחויב בדמי משלוח. כאשר ההזמנה מוכנה לאיסוף עצמי, מפעילת האתר תיצור עם הלקוח קשר טלפוני בהתאם למפורט בהזמנה, במידה ואין תשובה, יישלח עדכון במייל.
  במקרה בו הלקוח לא אסף את המוצר, לאחר שחלפו 7 ימים ממועד העדכון, ההזמנה תבוטל באופן אוטומטי, ומפעילת האתר תבצע החזר כספי לאמצעי התשלום שסופק בעת ההזמנה
 1. 1. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בכל  הנוגע לנזקים שיתרחשו למוצר מרגע איסוף המוצר על-ידי הלקוח באחד מסניפיה, או לאחר קבלת המוצר על-ידי ספק שירותי השליחות והדיוור. זאת, ובתנאי שאין מדובר במוצר פגום.

ביטול עסקה על ידי הלקוח והחזרת והחלפת מוצרים:

 1. 1. הלקוח אשר ביצע את ההזמנה הוא היחיד אשר רשאי לבטלה בכתב, גם אם מדובר במוצרים שנשלחו כמתנה, בכפוף להוראות הדין והאמור להלן, בכפוף להצגת חשבונית התשלום המקורית וכו’
 1. 1. הלקוח רשאי לבטל עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981 (להלן: ״חוק הגנת הצרכן״), כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם ואין הוא בא להוסיף זכויות שאינן מנויות בחוק הגנת הצרכן.
 1. 2. במקרה ובתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בפועל, ובמידה והמוצר שלם ותקין, לא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית, יוכל הלקוח להחזיר את המוצר למפעילת האתר, בצירוף החשבונית המקורית והודעה בכתב על החזרת המוצר, זאת תוך עמידה בתנאים המנויים לעיל ובכפוף להסכמת מפעילת האתר.
 1. 1. החזרת המוצר למפעילת האתר במקרה זה, תהא תחת אחריות הלקוח, ותבוצע באמצעותו, באופן הבא:
 1. 1. משלוח בדואר על חשבון הלקוח;
 2. 2. החזרה בצורת שילוח (באמצעות ספק שירותי השליחות והדיוור), בסך של 30 ₪, בתשלום    הלקוח; 
 3. 3. כל נזק בהחזרה, על הלקוח; 
 4. 4. החזרה עצמאית שלו אל חנות מפעילת האתר. 

הכל, בכפוף לתיאום מראש עם מפעילת האתר.

 1. 1. הודעה בדבר ביטול עסקה יש למסור לכתובת: ככר צפניה 10, אשקלון (עבור גוד סטאף), או לכתובת דוא״ל goodstuff.il08@gmail.com, בצירוף חשבונית הרכישה. על הלקוח לפרט בהודעת הביטול את שמו ומספר הזהות שלו. ביטול העסקה יהיה תקף רק לאחר קבלת אישור מפעילת האתר.
 1. 2. במקרה של ביטול עסקה, רשאית מפעילת האתר, בהתאם לנסיבות, לחייב את הלקוח על ביטול העסקה בסך של 100 שקלים חדשים או בחיוב 5% מסך העסקה האמורה, לפי הזול מבניהם.
 1. 3. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי התשלום ששולם בפועל.
 1. 4. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, הטבות וכדומה.

 

 1. 5. מוצרים שנרכשו בתנאי עסקה מיוחדים כגון 3+1 ו/או הנחה יוחזרו באופן הבא:
 1. 1. בהחזרת כל המוצרים – ההחזרה תהיה בהתאם לתנאי הרכישה.
 2. 2. בהחזרת חלק מהמוצרים – ההחזר הכספי יהיה בהתאם לשיעור ההנחה היחסי  שניתן בעת  רכישת המוצר.
 1. 3. ביטול עסקה ע”י הלקוח לא יתאפשר במקרים הבאים: מוצרים שניתנים לשכפול ו/או שעתוק והלקוח פתח את האריזה המקורית, מוצרים שהוזמנו במיוחד ו/או הורכבו במיוחד בהתאם להזמנת הלקוח, מוצרים בעלי חיי מדף קצרים ו/או מוצרים שלאחר פתיחתם לא ניתן להשתמש בהם כגון מווסתי לחות ו/או פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
 1. 4. במקרה של מוצר פגום יש לפנות במישרין ובהקדם האפשרי למפעילת האתר לקבלת טיפול, ולא יאוחר מ-3 ימים מיום איסוף המוצר בחנות מפעילת האתר או קבלת המוצר לידי הלקוח. 
 1. 5. במקרים של ביטול עסקה שאינה פגם או אי התאמה, הלקוח יהיה רשאי לבטל את הרכישה, מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 ימים ממועד קבלת המוצר בפועל ו/או מעת קבלת שובר הקבלה ו/או המסמך המאמת כי התקבל המוצר ע״י ספק השירות, כמצוין בסעיף 58 לעיל.
 1. 6. במקרה בו התקבל מוצר פגום בעת קבלתו, לא יחויב הלקוח בדמי משלוח, אריזה, החזרה או טיפול. במקרה זה תעשה מפעילת האתר כל מאמץ להעמדת מוצר חלופי תקין לשימוש הלקוח במקום המוצר הפגום.
 1. 7. מוצר שנרכש באתר יוחלף תוך 14 יום מתאריך הקניה, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל שימוש בצירוף אישור החלפה או חשבונית קניה. במקרה זה, מפעילת האתר אינה מתחייבת לספק את אותו המוצר לרבות צבע ודגם, וההחלפה תלויה בזמינות המוצר במלאי האתר.
 1. 8. החזרת המוצר למפעילת האתר במקרה זה, תהא תחת אחריות הלקוח גם לנזקים, ותבוצע באמצעותו, באופן הבא: 
 1. 8. משלוח בדואר על חשבון הלקוח, והחזרת המוצר אל הלקוח, באותו אופן, תהיה על חשבון מפעילת האתר;
 2. 9. משלוח בצורת שילוח (באמצעות ספק שירותי השליחות והדיוור), אל מפעילת האתר והחזרת המוצר באותו אופן אל הלקוח בעלות של 30 ₪; 
 3. 10. החלפה באחד מחנות מפעילת האתר. 

הכל, בכפוף לתיאום מראש עם מפעילת האתר.

 1. 1. במקרה של ביטול עסקה ו/או בקשה להחזר כספי לאחר שהמשלוח יצא לאספקה ללקוח, הלקוח לא יהא זכאי להחזר בגין דמי משלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).
 1. 2. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו או לחלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מראש, וזאת תוך שמירה על יחס הוגן כלפי ציבור לקוחותיה. 

ביטול עסקה על ידי מפעילת האתר:

 1. 1. במידה והלקוח מסר פרטים כוזבים או שגויים בעת הזמנת העסקה או יצירת החשבון, כאמור בסעיף 36 לעיל, מפעילת האתר לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול על-ידי הלקוח.
 1. 2. במקרה כזה בו מפעילת האתר לא מימשה את זכותה לביטול העסקה, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיה, מכל מין וסוג, לרבות בגין ציפייה לקבלת המוצר, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד ג׳ במחיר גבוה יותר וכו׳.
 1. 3. במקרה בו לאחר ביצוע רכישת מוצר באתר ע״י לקוח, יתברר למפעילת האתר כי המוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאית מפעילת האתר לבטל את העסקה ולהשיב ללקוח את מלוא כספו מבלי שתחשב  כמפרת הוראות תקנון זה ו/או הסכם כלשהו. לחילופין, רשאית מפעילת האתר להציע מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במקרה זה, תעמוד ללקוח הזכות המלאה לבחור שלא לקחת מוצר חלופי, לבטל את העסקה ולקבל חזרה את מלוא כספו.
 1. 4. במקרה של ביטול עסקה מצד מפעילת האתר, תימסר לרוכש הודעה לדוא״ל ו/או לכתובת מסירת המוצר. זאת, כפי שנמסרו על-ידי הרוכש בעת הזמנת המוצר באתר.

 

שיפוי, של המפעילה/העוסק  על ידי המשתמש/הלקוח:

 1. 1. המשתמש ו/או הלקוח מתחייבים לשפות את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, וכן הגורמים הקשורים אליה ואל עובדיה, בגין כל אובדן, נזק, הפסד, תביעות, פיצויים, הוצאה, ובכלל זה שכ”ט עו”ד, תעריף מומחה ו/או כל הוצאה אחרת הנובעת ו/או קשורה לשימוש שלו באתר ו/או הפרה של תנאי שימוש אלה על ידו ו/או קישור שביצע לאתר זה.   

כתב ויתור: 

 1. 1. מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים והשירותים הניתנים באתר כמות שהם (as is) ואינם ניתנים להתאמה לצרכיו הספציפיים של כל אדם. לגולש ו/או משתמש לא תהא כל דרישה, ו/או בתביעה ו/או טענה כלי מפעילת האתר בגן התכנים, השירותים המופיעים באתר.
 1. 2. המשתמש ו/או הגולש הוא בעל האחריות הבלעדית והמלאה לכל שימוש שייבחר בתוכן האתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו.
 1. 3. מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ג’, העשויים להגרם כתוצאה ממחדל ו/או מעשה הקשורים עם האתר ו/או הנובעים ו/או הקשורים בכל צורה שהיא עם אתר זה ועם השירות ו/או התוכן המופיעים בו ו/או בשימוש באתר כתוצאה מקישורים/אתרים חיצוניים שהפנו אליו.
 1. 4. מפעילת האתר אינה אחראית לנזק הנובע ו/או הקשור בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצוע האתר.
 1. 5. מפעילת האתר אינה מתחייבת לכך שתכני האתר לא ייתנו ללא הפסקות ו/או לא יופרעו ו/או יהיו חסינים מגישה בלתי מורשת למחשבי מפעילת האתר ו/או מפני נזקים ואו כשלים הקשורים לחומרה ו/או לתוכנה ו/או לקווי ו/או למערכות התקשורת  של המפעילה ו/או אצל ספקי האתר.
 1. 6. מפעילת האתר אינה אחראית לשימוש שיעשה לקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או מפעילת האתר, לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגד, ו/או שימוש שגוי בכל מוצר אחר, ו/או בלאי, שבר וכד׳.
 1. 7. מפעילת האתר אינה אחראית לפעילות כלשהי של גורם שאינו בשליטתה המלאה.
 1. 8. כל התייחסות לאחריות מפעילת האתר כוללת גם את אחריותם של מנהליה ו/או עובדיה ו/או כל אדם אחר הפועלת מטעמה או בשמה.

רישום לרשימת התפוצה והסרה ממנה:

 1. 1. גולש שנרשם לעדכונים במייל ו/או לקוח שנתן את הסכמתו לקבלת עדכונים במייל, בעת שביצע רכישה באתר, הביע את הסכמתו לקבלת הודעות פרסומיות מהאתר בדואר אלקטרוני. הסכמה זו הנה בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 ומסכים שפרטיו ישמרו במאגר המידע של האתר
 1. 2. במידה והגולש/הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מרשימת התפוצה לדיוור ישיר של האתר, כך שגם יפסיק לקבל דברי פרסומת, יש לשלוח מייל בקשה לכתובת המייל של מפעילת האתר Goodstuff.il08@gmail.com. ההסרה תבוצע עד 7 ימי עסקים מהמועד בו התקבל מייל בקשת ההסרה בכתובת המייל של מפעילת האתר.

מדיניות פרטיות:

 1. 1. מדיניות הפרטיות של האתר היא חלק בלתי נפרד מתנאי השירות, היא ניתנת לקריאה בכתובת https://good-stuff.co.il/מדיניות-פרטיות/. הגולש ו/או הלקוח הוא האחראי הבלעדי לקרוא בה משום שהיא עשויה להשתנות מעת לעת.

שירות לקוחות:

 1.  1. בכל שאלה או בירור לגבי המוצר שהוזמן על ידי הלקוח ו/או לכל עניין אחר הקשור לשימוש באתר ו/או למוצרים המוצעים בו לרכישה, ניתן לפנות אל נציגי השירות של מפעילת האתר בטלפון או בווטס אפ (Whatsapp)  במספר 08-8609133. שעות הפעילות בטלפון הן בימים א’-ה’ בין השעות 11:00 עד 21:30, ושעות הפעילות בווטסאפ הן בימים א’-ה’ בין השעות 10:00 עד 21:30.

.ט.ל.ח

עמוד זה עודכן לאחרונה ביום 17.2.2021

תפריט